Brf Tången 12:s historia

Huset byggdes 1938 och föreningen förvärvar fastigheten i februari 2000. Här kan du läsa vad som hänt sedan dess.

Vill du gå längre tillbaks i tiden kan du läsa Staden tar över ur Sjutton Skansenhus berättar om Stockholm, Arne Biörnstad, 1998.

1999

Fastigheten besiktigas i oktober och ekonomisk plan med mera tas fram inför föreningens övertagande av fastigheten.

I huset fanns 37 bostadslägenheter om totalt 1836 kvadratmeter och sex lokaler om totalt 743 kvadratmeter.

Brister upptäcktes i avloppsstammar, i fasaden, på taket mot gatan, ventiler i radiatorer, elinstallationer, ventilation samt sprickbildningar i väggar och tak.

Lokalerna konstaterades vara mycket slitna. Dessutom noterades ett antal frågetecken kring VVS, nödutgångar och ventilation.

Att åtgärda de flesta felen som angavs i besiktningen uppskattades kosta 6.250.000 kronor inklusive moms. I denna uppskattning ingick bland annat renovering av tak och fasad samt stambyte, men inte renovering av lokalerna.

De fel och brister som upptäcktes i besiktningen skulle åtgärdas på fem år.

2000-2001

Huset Tången 12Föreningen förvärvar fastigheten i februari 2000. Köpeskillingen var 28.000.000 kronor. 6.250.000 kronor upplånades och avsattes i en reparationsfond. Den totala anskaffningskostnaden var cirka 35.000.000 kronor.

Insatserna utgjorde 19.500.000 kronor och lån 15.500.000 kronor. Av detta lån togs endast cirka 11.500.000 kronor ut.

Vid övertagandet av fastigheten fanns det 35 lägenheter upplåtna med bostadsrätt, tre lägenheter upplåtna med hyresrätt och sex lokaler. 2012 har föreningen 41 lägenheter med bostadsrätt och två lokaler.

År 2000 och 2001 var årsavgiften ungefär hälften mot 2010, hyrorna uppgick till cirka 650.000 kronor. Anläggningstillgångarna var cirka 34.500.000 kronor.

2002-2003

Stambyte, elbyten (2002) och takrenovering (2003) genomfördes till en kostnad om cirka 7.500.000 (osäker siffra). Avgiften höjdes med 29 procent på grund av utökade lån (lånen uppgick till cirka 16.000.000 kronor).

Lägenhet 217 (1405) omvandlades från hyresrätt och lägenhet 214 (1303) omvandlades från lokal till bostadsrätter och såldes.

Årsavgifterna uppgick till cirka 1.350.000 kronor och hyrorna för fem lokaler, takskylt, två hyresrätter samt en antenn uppgick till 670.000 kronor.

2004-2005

Lägenhet 239 (1302) omvandlas från lokal och säljs som bostadsrätt. Avgifterna höjs med tre procent och en fasadrenovering (2005) genomförs till en kostnad om cirka 3.285.000 kronor. En checkkredit tas och lånen uppgår nu till cirka 16.000.000.

Årsavgifterna uppgick till cirka 1.400.000 kronor och hyrorna cirka 550.000 kronor.

2006

Lägenhet 244 (1102) omvandlas från lokal och lägenhet 228 (1606) omvandlas från hyresrätt och säljs som bostadsrätter. Föreningen löser ett lån på 2.000.000 kronor. Lånen uppgår totalt till cirka 14.500.000 kronor.

Trappuppgången målas och entrédörrar byts ut. Även värmestyrningssystemet byts ut.

Årsavgiften utgör cirka 1.470.000 kronor och hyror 600.000 kronor.

2007-2009

ArkitektskisserFöreningen går in i en period med endast små investeringar.

Ett projekt som ska mynna ut i ombyggnad av vind, bottenvåning och källare påbörjas. Lokalhyresgästerna i bottenvåning och källare sägs upp.

Projektet driver relativt höga kostnader för föreningen, dels för arkitekt men även för advokat och förlikning i anslutning till uppsägningarna. Från 2008 står lokalerna i källare och bottenvåning tomma.

En extrastämma i december 2009 beslutar att föreningen inte ska bygga vindslägenheter.

2010

Källare och bottenvåning renoveras och byggs om.

Hyreskontrakt tecknas med bageriet Friends of Adam och kulturkaféet/bistron Brofästet. Totalt innebär det 620.000 kronor plus fastighetsskatt. I samband med ombyggnaden upptäcks och åtgärdas en fuktskada på gården.

Utöver lokaler ordnas nya tvättstugor ett soprum och uppställningsplats för cyklar och barnvagnar.

Totalt kostar arbetena cirka 6.000.000 kronor inklusive moms. Hyresgästerna startar sin verksamhet under sommaren 2010 och på hösten börjar hyror komma in.

2011

Brofästet får inte bärighet i sin verksamhet och lokalen överlåts till Barbro Bistro & Bar med asiatiskt kök samt bio-/kultursalong i källaren. Barbros verksamhet startade i september.

Gården omasfalterats efter läckan 2010 och ett omfattande brandsäkerhetsarbete på och i anslutning till de kommersiella lokalerna utförts. Hissen renoverats, ventilationsarbeten utförts och ett läckage i fjärrvärmesystemet åtgärdats.

2012

Den sista hyreslägenheten – 232 (1602) – omvandlas till bostadsrätt och säljs.

Vår fastighetsskötare sedan 2007 Nordemo och vi går skilda vägar. Efter en upphandling tecknar vi avtal med Driftia Förvaltning AB som tar hand om oss från 1 september.

I oktober bytte vi ut torkskåpet i ena tvättstugan. Det föll på åldersstrecket.