Välkomstbrev

Välkomstbrev | BRF Tången 12

(English version below)

Hej, och välkommen till Brf Tången 12! Vår förening grundades 27 oktober 1986 men huset är byggt redan 1938. Vi har idag 40 lägenheter på 7 våningar, samt entréplan, en källare och en vind. Vi har även två lokaler som vi hyr ut till restaurangerna Bitza och BarBro.

Tvättstuga, soprum och cykelförråd ligger alla på entréplan, till höger om hissen och trappan. Du kommer in med din blipp. Där finns också en ingång för sopgubbar samt lastplats för restaurangpersonal. Boende ska inte använda den dörren då vi haft problem med objudna gäster och stölder då denna dörr lämnats öppen.

Det finns två tvättstugor, som du bokar genom att skriva upp ditt namn och lägenhetsnummer på en lista utanför. Du kan boka en eller båda samtidigt. Respektera varandras tider. Se till att lämna stugan i samma skick som du hittade den, ta bort ludd från torktumlaren, torka golvet, osv. Tvätta inte efter kl 22, varken i tvättstugan eller i ditt hem, så du inte stör dina grannar.

I soprummet får du enbart slänga hushållssopor. Ingenting annat kommer att tas om hand om. Det finns en återvinningsstation bara 50 meter från vårt hus, på Hornsgatan mittemot Ho’s Kina. För större saker som behöver slängas så ligger Östberga Återvinningscentral bara 10 minuter med bil/Uber bort. Det finns en liten hylla i soprummet där folk ibland lämnar gamla böcker och dylikt, det är fritt fram att ta saker därifrån — men snälla lägg inte saker där istället för att slänga det.

En trappa upp, på våning 1, hittar du dörren som leder till vår innergård. Det finns inte så mycket där, men om du vill kan du parkera din cykel där. Du kommer in här med samma nyckel som går till vinden, det är alltså inte samma som till din dörr, eller blippen.

Vår hiss är av det gamla snittet så om innergallret inte stängs ordentligt går inte hissen igång. För våra äldre boende, eller de med barnvagn är det otroligt jobbigt att behöva gå flera trappor upp för att stänga hissdörren. Var god att dubbelkolla om hissdörren är ordentligt stängd, och säg till dina gäster. Ett bra tips är att alltid köra ner hissen med knappen efter att du använt den.

Högst upp i huset ligger vår vind. Där har alla boende varsitt förråd. Du löser själv lås till ditt utrymme. Ingen får ställa saker utanför sitt förråd, det innebär stor brandrisk. Du använder samma nyckel som till innergården hit. På vinden finns en takterass som alla får nyttja. Det är inte tillåtet att grilla på terassen på grund av brandrisk. Du bokar takterassen genom att skriva ditt namn i kalendern på dörren. Endast en bokning i taget.

Vi har inget centralt system för dörrar i huset så du behöver inte kontakta oss för att göra nya nycklar till din dörr. Däremot behövs det för nya nycklar till vinden och för blippar. Om du behöver beställa nya blippar eller nycklar så kontaktar du styrelsen så fixar vi det åt dig mot en kostnad som boende debiteras. Kontakta även oss vid borttappade blippar, så vi kan inaktivera dom.

Ditt namn ska vara inlagt i porttelefonen, dubbelkolla gärna detta om några dagar så det stämmer.

Basutbud TV ingår i föreningsavgiften men man skaffar själv sitt eget bredbandsabonnemang.

Återigen, välkommen till huset, vi tror att du kommer trivas väl. Det gör vi. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen uppskattas det mycket. Hör av dig till oss på info@brftangen12.se

Welcoming letter | BRF Tången 12

Welcome to Brf Tången 12. Our association was founded on October 27, 1986, but the house was built as early as 1938. Today we have 40 apartments on seven floors, as well as an entrance floor, a basement and an attic. We also have two premises that we rent out to the restaurants Bitza and BarBro.

Laundry room, garbage room and bicycle storage are all located on the entrance level, to the right of the elevator and stairs. You come in with your blip. There is also an entrance for sanitation workers and a loading area for restaurant staff. You can use that exit for your bike if you want but make sure it is always closed, so rats or loose people do not jump in that way.

There are two laundry rooms, which you book by writing down your name and apartment number on a list outside. You can book one or both at the same time. Respect each other’s times. Be sure to leave the cottage in the same condition as you found it, remove lint from the dryer, wipe the floor, etc. Do not wash after 10 pm, either in the laundry room or in your home. That way, you do not disturb your neighbours.

In the rubbish room, you can only throw household rubbish, nothing else. There is a recycling station just 50 meters from our house, on Hornsgatan opposite Ho’s Kina. For larger items that you need to throw away, Östberga Recycling Center is only 10 minutes by car / Uber away. There is a small shelf in the garbage room where people sometimes leave old books and the like; feel free to take things from there – but please do not put things there instead of throwing it away.

Upstairs, on the 1st floor, you will find the door leading to our courtyard. There is not much there, but if you want, you can park your bike there. You enter here with the same key that goes to the attic, so it is not the same as to your door or the blip.

Our elevator is old but sturdy, but if the inner door is not closed completely the lift will not move. It is a bit of a hassle for our elderly, or parents with prams, to walk several stairs to close the door. Please double check before you exit, and tell your guests to do so as well. A tip is to push the button to make the lift go to the bottom floor after you have used it.

At the top floor is our attic, where all residents have their storage. You are responsible for acquiring a lock to your space. No one is allowed to put things outside of their storage; this means a considerable risk of fire. You use the same key as for the courtyard here. In the attic, there is a roof terrace that everyone can use. It is allowed to grill on the terrace because of the risk of fire. You book the roof terrace by writing your name in the calendar the door. Only one booking at a time is allowed.

We do not have a central system for doors in the house, so you do not need to contact us to make new keys for your door. However, we require you to do so for new keys to the attic and blips. If you need to order new blips or keys, contact the board, and we will fix it for a cost. Also, contact us in case of lost blips so that we can deactivate them.

Basic TV package is included in the association fee, but you need to arrange your own internet subscription.

Again, welcome to the house, we think you will enjoy yourself. We’ll do that. If you are interested in getting involved in the board, it is much appreciated. Get in touch with us at info@brftangen12.se.