Föreningsstämma

Motionera på stämman

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman har medlemmarna möjlighet att komma med förslag som stämman kan fatta beslut om. Förslagen skrivs i form av en motion.

Det är inte alla gånger alldeles lätt att uttrycka vad man egentligen vill. Ta gärna hjälp av denna mall.

Fullmakt

En fullmakt används om en medlem inte själv kan närvara vid en föreningsstämma. Medlemen kan då skicka ett ombud istället.

Ombud

Ett ombud ska ha en skriftlig, daterad fullmaktshandling i original. Den gäller i ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Endast medlems maka/make, sambo eller annan medlem i samma förening får vara ombud, om inte annat anges i föreningens stadgar. Medlem som är under 18 år (underårig) företräds på stämman av förmyndare, vilket i normalfallet är förälder. En medlem som är juridisk person, till exempel ett företag, företräds på stämman av den som är legal ställföreträdare enligt den juridiska personens registreringsbevis. Registreringsbeviset bör inte vara äldre än ett år.

Biträde

En medlem kan ha med sig högst ett biträde vid föreningsstämman. Meningen är att en medlem ska ha möjlighet till hjälp på stämman, till exempel av någon som har juridiska kunskaper. Bara medlems make/maka, sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i föreningens stadgar. Biträdet behöver inte ha någon fullmakt eftersom biträdet inte utövar någon rösträtt för någon annans räkning. Ett biträde har yttranderätt.

Protokoll

Protokoll från Föreningsstämmor finns tillgängliga på Nabos portal (under Dokument-hanteraren), där medlemmar kan logga in med sitt personnummer och Bank-ID.